pieniadz.pl

Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie

27-03-2015

Zarząd BGE S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Mysłowicach, działając na podstawie art. 160 ust. 4 w zw. z art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi informuje, że w dniu 27.03.2015 r. otrzymała od Pana Dariusza Konstantego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Spółki o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ja niżej podpisany, Dariusz Konstanty, z uwagi na fakt zajmowania przeze mnie stanowiska Prezesa Zarządu Spółki BGE S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Mysłowicach informuję o dokonaniu przeze mnie w dniu 23 marca 2015 r. transakcji nabycia w drodze umowy, poza obrotem zorganizowanym, 1.160.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki BGE S.A. w upadłości układowej, w tym: 160.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A po średniej cenie 0,10 zł za jedną akcję oraz 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B po średniej cenie 0,10 zł za jedną akcję.

Nabyte akcje stanowią 11,657 % kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 2.320.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 15,517 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed transakcją nie posiadałem akcji Spółki.

Jednocześnie informuję, że:

 nie wykluczam możliwości dalszego zwiększenia jak i zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia niniejszego zawiadomienia,

 nie istnieją podmioty ode mnie zależne, posiadające akcje BGE S.A. w upadłości układowej,

 nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.”

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-12-07

+ więcej
  • EUR euro 4,6968 -0,06%  -0,27gr
  • USD dolar 4,4834 +0,10%  +0,47gr
  • GBP funt 5,4380 -0,28%  -1,54gr
  • CHF frank 4,7608 +0,29%  +1,36gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm