pieniadz.pl

Zawarcie istotnej umowy

10-03-2015

Zarząd LS Tech-Homes SA („Spółka”) informuje, że w dniu 09 marca 2015 r. podpisał z konsorcjum firm LOGAN Andrzej Iwaszkiewicz z siedzibą w Bielsku-Białej oraz BODO ZWICKER POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie („Konsorcjum”) umowę o wykonanie robót budowlanych („Umowa”) związanych z realizacją inwestycji „Zakład produkcyjny wraz z infrastrukturą techniczną i wewnętrznym układem komunikacyjnym” na działce w Koniecwałdzie gm. Sztum.

Jest to zadanie wynikające z realizacji II etapu (wdrożeniowo-inwestycyjnego) podpisanej przez Spółkę w roku 2010 umowy o dofinansowanie projektu „Przeprowadzenie prac rozwojowych celem wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu lekkich paneli samonośnych do konstrukcji domów oraz zastosowania jako ekrany akustyczne”

Zakończenie realizacji Umowy będącej przedmiotem niniejszego raportu nastąpi w terminie do 30.06.2015 r.

Łączne wynagrodzenie ryczałtowe dla Konsorcjum za wykonanie przedmiotu Umowy wyniesie 4 951 826,20 zł powiększone o podatek od towarów i usług.

Konsorcjum ustanowi na rzecz Spółki zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego. Strony uzgodniły następujące terminy zwrotu niewykorzystanej części zabezpieczenia:

- 70% - w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego inwestycji,

- 30% - w terminie 15 dni od dnia upływu terminu rękojmi.

Konsorcjum udziela gwarancji jakości wykonanych robót na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Okres rękojmi kończy się z upływem jednego roku po upływie okresu gwarancyjnego.

Uzgodniono kary umowne na rzecz Spółki w poniżej wyspecyfikowanych sytuacjach

i wysokościach:

- opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy – 0,3% wartości Umowy za każdy dzień opóźnienia,

- opóźnienie w wykonaniu robót dla potrzeb fakturowania w stosunku do terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym – 0,2% wartości robót za każdy dzień opóźnienia,

- opóźnienie w usuwaniu wad – 0,5% wartości robót dotkniętych wadą za każdy dzień opóźnienia w stosunku do dwustronnie uzgodnionego terminu usunięcia wady,

Uzgodniono kary umowne na rzecz Konsorcjum:

- opóźnienie w przystąpieniu do dokonywania odbiorów robót według terminów umownych i obustronnie uzgodnionych – 0.3% wartości robót objętych odbiorem za każdy dzień opóźnienia,

Zarówno Spółka jak i Konsorcjum mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-09-30

+ więcej
  • EUR euro 4,8698 +0,13%  +0,61gr
  • USD dolar 4,9533 -1,58%  -7,95gr
  • GBP funt 5,5560 +2,26%  +12,29gr
  • CHF frank 5,0714 -0,95%  -4,86gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm