pieniadz.pl

Raport miesięczny za miesiąc Marzec 2015 r.

09-04-2015

Zarząd Grupy Kapitałowej Medica Pro Familia S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku (z późn. zm.) "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc Marzec 2015 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych – Marzec 2015.

Zarząd Grupy Kapitałowej Medica Pro Familia S.A. informuje, że powziął informację od spółki Medica Pro Familia Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna wchodzącej w skład Grupy kapitałowej, że wartość przychodów ze sprzedaży z tytułu działalności operacyjnej w Marcu 2015 r. wyniosła 920 tyś PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., w którym przychody wyniosły 635 tyś PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 45%.

Przychody ze sprzedaży narastająco za pierwsze pierwszy kwartał 2015 roku wyniosły 2.281 tyś PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., w którym przychody wyniosły 1.542 tyś PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 48 %. Wyniki odzwierciedlają stały, stabilny wzrost Spółki.

Zarząd Grupy Kapitałowej Medica Pro Familia S.A. informuje, że wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Medica Pro Familia SA (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosła w Marcu 2015 r. 920 tyś PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., w którym przychody wyniosły 664 tyś PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 39%.

Zarząd Grupy Kapitałowej Medica Pro Familia S.A. informuje, że powzięła także informację od spółki Medica Pro Familia Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej o ilości wizyt lekarskich w miesiącu marcu 2015 roku, która wyniosła 415 co w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., w którym ilość wyniosła 344, stanowi spadek ilości wizyt lekarskich o 21 %.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Medica Pro Familia S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

 Raport z dnia 10 marca 2015 roku - Raport miesięczny za miesiąc Luty 2015 r. (raport bieżący nr 8/2015)

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.

W okresie objętym raportem spółka nie realizowała celów emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Kolejny raport miesięczny zostanie przekazany do 10 maja 2015 r.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku (z póź. zm.) - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm