pieniadz.pl

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

07-04-2015

Zarząd Spółki Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 07.04.2015 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 03.04.2015 r. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 206.250,00 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji 2.062.500 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy Novavis S.A. w kwocie 425.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych) złotych dzieli się na 4.812.500 (słownie: cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję,

- 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję,

- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję,

- 2.062.500 akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 4.812.500 głosy.

W konsekwencji zarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonane zostały następujące zmiany w Statucie Spółki:

1) uchylone zostało dotychczasowe brzmienie §7 ust. 7.1 nadając mu następujące brzmienie:

„7.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 481.250,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 4.812.500 (słownie: cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym na: 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 2.062.500 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii D.”

2) dodany został nowy ustęp 7.1a w następującym brzmieniu:

„7.1.a Akcje serii A, B, C i D zostają pokryte w całości wkładem pieniężnym.”

W załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości aktualny odpis KRS, a także tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D oraz powyższe zmiany Statutu Spółki podyktowane podwyższeniem kapitału zakładowego.

Podstawa Prawna:

§3 ust. 2 pkt. 5 oraz §4 ust. 2 pkt. 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm