pieniadz.pl

Zmiany w Zarządzie Spółki

01-04-2015

Zarząd Spółki PCZ S.A. („Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 31 marca br. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w sprawie powołania nowych Członków Zarządu Emitenta:

- powołanie Pana Wojciecha Haracza na Członka Zarządu ds. Holdingu na pięcioletnią kadencję,

- powołanie Pana Pawła Kowalskiego ma Członka Zarządu ds. Infrastruktury na pięcioletnią kadencję.

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące Pana Wojciecha Haracza – Członka Zarządu ds. Holdingu, zgodnie z treścią § 10 ust 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Dyrektor ds. Zarządzania Holdingiem w spółce PCZ S.A. Z Polskim Holdingiem Medycznym PCZ związany od 2008 roku. Auditor Wewnętrzny oraz Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Aktywnie uczestniczy w procesach wdrażania i certyfikacji z zakresu ISO (Zarządzania Jakością, Ochrony Środowiska i BHP).

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez pana Wojciecha Haracza:

- nie prowadzi działalności poza Polskim Holdingiem Medycznym PCZ (Grupa Kapitałowa PCZ);

- w okresie ostatnich 3 lat nie był i obecnie nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek prawa handlowego;

- nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;

- nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat;

- nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące Pana Pawła Kowalskiego – Członka Zarządu ds. Infrastruktury, zgodnie z treścią § 10 ust 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania Działem Handlowym i Negocjacji Handlowych oraz Coachingu. Ukończył szereg kursów i szkoleń związanych z finansami, zarządzaniem projektami, jakością, sprzedażą, zamówieniami publicznymi. Coach oraz certyfikowany Auditor Wiodący, Project Manager, Trener Biznesu. Zdał państwowy egzamin uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Od początku swoje kariery pracował w branży medycznej, rozwoju regionalnego, hotelarsko – turystycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe poparte sukcesami w strategicznym i operacyjnym zarządzaniu spółkami prawa handlowego jako Dyrektor Zarządzający i Prezes Zarządu. Zdobył liczne wyróżnienia i nagrody gospodarcze. Autor i współautor licznych strategii rozwoju i biznes planów oraz koordynator i ekspert przy realizacji projektów.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Pawła Kowalskiego:

- nie prowadzi działalności poza Polskim Holdingiem Medycznym PCZ (Grupa Kapitałowa PCZ);

- w okresie ostatnich 3 lat nie był i obecnie nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek prawa handlowego;

- nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;

- nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat;

- nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Emitent informuje, że Pan Romuald J. Ściborski w dniu 31 marca br. w związku ze zbliżającym się końcem kadencji, a także planowanym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCZ S.A., nie później jednak niż na dzień 20 czerwca 2015 r. Rezygnacja Pan Romualda J. Ściborskiego została przyjęta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu 31 marca 2015 r., który równocześnie zapowiedział wdrożenie procedury konkursowej wyboru nowego Prezesa Zarządu. Dodatkowo Emitent informuje, że Pan Romuald J. Ściborski w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ma zamiar zgłosić swoją kandydaturę do składu Rady Nadzorczej spółki PCZ S.A.

Aktualnie Zarząd Emitenta jest pięcioosobowy i skład Zarządu przedstawia się następująco: Prezes Zarządu - dr n.med. Romuald J. Ściborski Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych – Stanisław Pachołek, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych – Beata Gałązkowska, Członek Zarządu ds. Holdingu – Wojciech Haracz, Członek Zarządu ds. Infrastruktury - Paweł Kowalski.

Podstawa prawna:§ ust. 3. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz § 3 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm