pieniadz.pl

Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii H oraz I (Completion of subscription ordinary bearer shares series H and I).

21-04-2015

W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz I emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (RB EBI 8/2015) oraz planowanym wprowadzeniem akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz I do obrotu w ASO na rynku NewConnect, Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje serii H (Program Motywacyjny) oraz serii I (Kapitał Inwestorski) wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 9 kwietnia 2015r., zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 14 kwietnia 2015r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Data przydziału akcji serii H (Program Motywacyjny) oraz serii I (Kapitał Inwestorski): 20 kwietnia 2015r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 321.500 (słownie: trzystu dwudziestu jeden tysięcy pięciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii H (Program Motywacyjny) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda oraz nie więcej niż 207.000 (słownie: dwustu siedmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I (Kapitał Inwestorski), o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w ramach kapitału docelowego określonego w Statucie Spółki.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy:

Brak redukcji przy zapisach na akcje serii H (Program Motywacyjny) i redukcja uznaniowa, średnio 63% przy zapisach na akcje serii I (Kapitał Inwestorski).

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 321.500 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H (Program Motywacyjny) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 207.000 (słownie: dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I (Kapitał Inwestorski) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: słownie: dziesięć groszy) każda.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii H (Program Motywacyjny) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję. Akcje serii H zostały w całości opłacone gotówką.

Akcje serii I (Kapitał Inwestorski) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 29,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych) za jedną akcję. Akcje serii I zostały w całości opłacone gotówką.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Na akcje serii H (Program Motywacyjny) zapis złożyło 14 osób fizycznych.

Na akcje serii I (Kapitał Inwestorski) zapis złożyło 5 podmiotów prawnych (w tym 4 fundusze zarządzane w ramach 3 TFI) oraz 11 osób fizycznych.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje serii H (Program Motywacyjny) zostały przydzielone 14 osobom fizycznym.

Akcje serii I (Kapitał Inwestorski) zostały przydzielone 9 podmiotom, tj. 4 osobom fizycznym i 5 osobom prawnym (w tym 4 funduszom zarządzanym w ramach 3 TFI).

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii H (Program Motywacyjny) oraz serii I (Kapitał Inwestorski) nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii H (Program Motywacyjny) oraz serii I (Kapitał Inwestorski) wynosi 16.687,00 zł netto, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 687,00 0,00 zł netto,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 15.000,00 zł netto,

d. koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

In connection with the completion of subscription and allocation of ordinary bearer shares series H (Stock Options Motivating Program) and I (Investor Capital), on the basis of Executive Board Resolution Number 1 dated April 9, 2015, regarding capital increase within the authorized capital (which was announced by the Company in the current report number 8/2015) and for the introduction of ordinary bearer shares of series H and I to the Alternative Trading System, The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs:

1) Start and end date of subscription or sale:

Shares for series H (Stock Options Motivating Program) and I (Investor Capital) were placed in a private placement on the basis of article 431 § 2 of the Commercial Companies Code.

Start date of subscription was April 9, 2015, and end date of subscription was April 14, 2015.

2) Date of assignment of securities:

Date of assignment of subscription shares for series H (Stock Options Motivating Program) and I (Investor Capital): April 20, 2015.

3) Number of shares for subscription or sale:

Subscription shares for series H (Stock Options Motivating Program) were placed in a private placement issue, no more than 321.500 (three hundred twenty one thousand five hundred) ordinary bearer shares of series H, with a nominal value of 0,10 PLN each, within authorized capital limits specified in Association of the Company.

Subscription shares for series I (Investor Capital) were placed in a private placement issue, no more than 207.000 (two hundred seven thousand) ordinary bearer shares of series I, with a nominal value of 0,10 PLN each, within authorized capital limits specified in Association of the Company.

4) The rate of reduction in individual tranches, in case that the number of allocated shares was lower than the number of subscribed shares in at least one of the individual tranches:

Reduction did not occur with shares series H (Stock Options Motivating Program), there has been average of 63% stock subscription reduction for shares series I (Investor Capital).

5) The number of securities that have been allocated under the subscription or sale:

Subscription shares for series H (Stock Options Motivating Program) placed in a private placement issue 321.500 (three hundred twenty one thousand five hundred) ordinary bearer shares of series H, with a nominal value of 0,10 PLN each.

Subscription shares for series I (Investor Capital) placed in a private placement issue 207.000 (two hundred seven thousand) ordinary bearer shares of series H, with a nominal value of 0,10 PLN each.

6) The price at which the securities were purchased (acquired):

Purchase price of series H (Stock Options Motivating Program) shares was 0,10 PLN each per share. Shares for Series H were paid by cash.

Purchase price of series I (Investor Capital) shares was 29,00 (twenty nine) PLN each per share. Shares for Series I were paid by cash.

7) Number of entities who subscribed the securities covered by the subscription or sale in each tranche:

Company has received 14 subscriptions by private individuals on series H (Stock Options Motivating Program) shares.

Company has received 11 subscriptions by private individuals, as well as 5 subscriptions by legal entities (including 4 funds managed by 3 TFI – mutual funds) on series I (Investor Capital) shares.

8) Number of entities who were allocated securities under the subscription or sale in each tranche:

Shares series H (Stock Options Motivating Program) were acquired by 14 investors – 14 private individuals.

Shares series I (Investor Capital) were acquired by 9 investors – 4 private individuals and 5 legal entities (including 4 funds managed by 3 TFI – mutual funds).

9) Names of underwriters who acquired securities in the course of underwriting agreements:

Shares have not been the subject of an underwriting agreement.

10) The total costs that have been classified into issuance costs with an indication of amounts according to their type.

The total amount of costs that are classified in cost of issuance 16.687,00 PLN, including:

a. preparation and conducting the offering: 1 687,00 PLN

b. underwriters' fees: 0,00PLN

c. drawing up the prospectus, including advisory fees: 15.000,00 PLN

d. promotion of the offering: 0,00PLN

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-09-30

+ więcej
  • EUR euro 4,8698 +0,13%  +0,61gr
  • USD dolar 4,9533 -1,58%  -7,95gr
  • GBP funt 5,5560 +2,26%  +12,29gr
  • CHF frank 5,0714 -0,95%  -4,86gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm