pieniadz.pl

Raport miesięczny za 03.2015

14-04-2015

Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

W miesiącu marcu 2015 roku Spółka zawarła aneks do umowy z firmą Binar Apps Sp.z o.o. W ramach podpisanego dokumentu Emitent rozszerzył zakres świadczonych usług a także zwiększył wartość umowy o kwotę 99 000,00 PLN. Umowa ma charakter istotny dla Emitenta, gdyż przekracza 20% kapitałów własnych. (RB 11/2015).

W tym samym miesiącu Spółka otrzymała podpisane aneksy do umów pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach przez Emitenta. Aneksy te wydłużają terminy płatności pożyczek do roku 2016.

Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raport nr 10/2015 – Raport miesięczny za 02.2015.

Raport nr 11/2015 – Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Raport nr 12/2015 – Zawarcie aneksów do umów pożyczek

Raport nr 13/2015 – Raport roczny za rok 2014

Informacja na temat realizacji celów emisji

W marcu 2015 Emitent kontynuował działania związane z rozwojem nowych wersji Wirtualnego Doradcy wraz z wyszukiwarką semantyczną, Wirtualnej Hostessy oraz asystentaMD.

Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

14 maj 2015 roku – raport miesięczny za kwiecień 2015

14 maj 2015 roku – raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 roku

Podstawa prawna:

Raport opublikowany zgodnie z Zasadą nr 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect – Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm