pieniadz.pl

Raport miesięczny za marzec 2015 roku

14-04-2015

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2015 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A

W marcu 2015 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 1 391 tys. zł (91% wzrostu w porównaniu do marca 2014 r.) z czego:

- 368 tys. zł (26 %) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej.

- 1 023 tys. zł (74 %) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych.

Spółka w lutym i marcu 2015 r. wystawiła faktury korygujące dotyczące przychodów grudnia roku 2014. Biegły Rewident dokonujący badania sprawozdania finansowego za rok 2014 zalecił, aby korekty te obniżyły przychody roku 2014. Po uwzględnieniu powyższego przychody ze sprzedaży w lutym 2015 roku wynoszą łącznie 1 024 tys. zł (kwota podana w poprzednim miesięcznym sprawozdaniu - bez zarachowania korekt - wynosiła 1 004 tys. zł).

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w marcu 2015 roku:

Raport bieżący nr 9/2015 z dn. 11.03.2015 r. - Powołanie Prezesa Zarządu Symbio Polska S.A.

Raport bieżący nr 10/2015 z dn. 13.03.2015 r. - Raport miesięczny za luty 2015 roku.

Raport bieżący nr 11/2015 z dn. 17.03.2015 r. - Korekta raportu bieżącego nr 10/2015 – raport miesięczny za luty 2015 r.

Raport bieżący nr 12/2015 z dn. 18.03.2015 r. - Zmiana Autoryzowanego Doradcy

Raport bieżący nr 13/2015 z dn. 18.03.2015 r. - Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect

Raport bieżący nr 14/2015 z dn. 26.03.2015 r. - Wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect

Raport bieżący nr 15/2015 z dn. 27.03.2015 r. - Uchwała w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji serii H na rynku NewConnect

Raporty bieżące ESPI nie były publikowane w marcu 2015r.

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W marcu 2015 r. środki uzyskanie z emisji akcji serii H zostały częściowo przeznaczone na działalność bieżącą Spółki.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 maja 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za kwiecień 2015 r.

Raport za I kwartał 2015 roku Spółka opublikuje 14 maja 2015 r.

Raport roczny za 2014 rok Spółka opublikuje 29 maja 2015 r.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm