pieniadz.pl

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki.

21-01-2015

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A. z siedzibą w Jaśle ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 21 stycznia 2015 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o zarejestrowaniu w dniu 14 stycznia 2015 r., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 660.000,00 zł, tj. z kwoty 1.720.000,00 zł do kwoty 2.380.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze emisji 6.600.000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu z dnia 17 grudnia 2014 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 33/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienione zostały zapisy §7 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §7 Statutu Spółki:

"§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.720.000 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 10.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (miliona złotych),

b) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 2.500.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł (dwustu pięćdziesięciu tysięcy), pokryte gotówką c) 200.000 ( dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 200.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł (dwudziestu tysięcy), pokryte gotówką

d) 900.000 (dziewięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 900.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych, pokryte gotówką ;

e) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 3.600.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 360.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), pokryte gotówką."

Nowe brzmienie §7 Statutu Spółki:

"§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.380.000 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych)

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 10.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (milion złotych),

b) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 2.500.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), pokryte gotówką.

c) 200.000 ( dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 200.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), pokryte gotówką;

d) 900.000 (dziewięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 900.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), pokryte gotówką ;

e) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 3.600.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 360.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), pokryte gotówką

f) 6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 6.600.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 660.000,00 zł (sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), pokryte gotówką."

Zarząd Spółki niniejszym przekazuje w załączeniu obowiązujący tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm