pieniadz.pl

Zakończenie subskrypcji i dokonanie przydziału akcji serii D.

14-04-2015

Zarząd VELTO Cars S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o zakończeniu subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D, Zarząd VELTO Cars S.A. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i nastąpiła poprzez złożenie ofert przez Emitenta oznaczonym adresatom oraz zawarcie do dnia 13.04.2015 r. umów o objęciu akcji zgodnie z terminem ustalonym przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Walnego Zgromadzenia.

2. Data przydziału akcji:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 106.800.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 106.800.000 (sto sześć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,15 zł (piętnaście groszy) za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii D zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej dwóm osobom prawnym i sześciu osobom fizycznym.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Umowy objęcia akcji zostały zawarte z dwiema osobami prawnymi i sześcioma osobami fizycznymi.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, a w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły 58 508,02 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiem złotych 02/100), w tym:

– przygotowanie i przeprowadzenie oferty, które obejmują koszt aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 53 374,00 złotych,

- wynagrodzenie subemitentów: 0,00 złotych

- sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem doradztwa: 0,00 złotych

-promocja oferty: 0,00 złotych

Koszty emisji akcji zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm