pieniadz.pl

Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ na dzień 8.05.2015.

08-04-2015

Zarząd Spółki AZTEC International S.A. przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 8 maja 2015 roku:

Zarząd Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 8 maja 2015 roku na godz. 9.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki w Poznaniu pod adresem: ul. Bułgarska 63/65, 60-320 Poznań.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny dokumentów dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2014.

7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. w roku obrotowym 2014.

8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2014.

9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2014.

10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki AZTEC International S.A. za rok obrotowy 2014.

11. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Grząbka za rok obrotowy 2014.

12. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Nieborak za rok obrotowy 2014.

13. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Gramala za rok obrotowy 2014.

14. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Matthew de Graan za rok obrotowy 2014.

15. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Henry de Graan za rok obrotowy 2014.

16. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu David Welk za rok obrotowy 2014.

17. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Ciulis za rok obrotowy 2014.

18. Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Rafałowi Cędrowskiemu za rok obrotowy 2014.

19. Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2014.

20. Zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

21. Wolne głosy i wnioski.

22. Zamknięcie obrad ZWZA.

Zarząd Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż akcjonariusze posiadający nie mniej niż 1/20 kapitału zakładowego emitenta uprawnieni są do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Termin składania żądań wraz z projektami uchwał upływa z dniem 17.04.2015 roku tj. w terminie 21 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze posiadający nie mniej niż 1/20 kapitału zakładowego emitenta uprawnieni są do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu z posiadanych akcji osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie lub przekazane do Spółki drogą elektroniczną na adres ir@aztec-international.eu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 22.04.2015 roku.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa tj. w dniu 23.04.2015 roku. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jak również wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, w Sekretariacie Spółki w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 63/65.

Wszelkie dokumenty, projekty uchwał oraz pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki www.aztec-international.eu w dziale „Relacje Inwestorskie”, zakładka "Walne Zgromadzenie".

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i ust. 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm