pieniadz.pl

Uchwały GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii B, C i D Spółki, a także wykluczenia ww. akcji z ASO na NewConnect

15-09-2013

W nawiązaniu do raportu nr 84/2013 z dnia 3 września 2013 roku, w którym Zarząd spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazywał do publicznej wiadomości informację o złożeniu do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D Spółki, Emitent informuje, że w dniu 13 września 2013 roku Zarząd GPW podjął odpowiednio:

1. Uchwałę nr 1091/2013 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. o następującej treści:

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, 2 i 6 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić z dniem 26 września 2013 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

1) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii B,

2) 1.060.000 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,

3) 12.140.000 (dwanaście milionów sto czterdzieści tysięcy) akcji serii D.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwałę nr 1092/2013 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. następującej treści:

§ 1

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 26 września 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEKGPF00011":

a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii B,

b) 1.060.000 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,

c) 12.140.000 (dwanaście milionów sto czterdzieści tysięcy) akcji serii D;

2) notować akcje spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EKANCELAR" i oznaczeniem "EKA".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Zarząd Spółki powziął informację o podjęciu przez Zarząd GPW Uchwały nr 1090/2013 w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. oraz unieważnienia zleceń maklerskich na akcje tej spółki na rynku NewConnect. Podjęta uchwała jest następującej treści:

§ 1

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia na wniosek spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. wykluczyć z dniem 26 września 2013 r. akcje zwykłe na okaziciela serii B, C i D tej spółki, oznaczone kodem "PLEKGPF00011", z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że zlecenia maklerskie na akcje spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, a nie zrealizowane do dnia 25 września 2013 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", w związku z § 9 ust. 1 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm