pieniadz.pl

Raport miesięczny za marzec 2015 roku.

14-04-2015

Zarząd GALVO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2015 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W marcu 2015 r. ceny srebra wykorzystywanego przez GALVO S.A. w procesach galwanicznych lekko wzrosły. W opinii Zarządu dalszy wzrost cen srebra w dłuższym okresie może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki w kolejnych miesiącach.

Przychody netto ze sprzedaży w marcu 2015 roku osiągnęły poziom 967,3 tys. zł, podczas gdy w marcu 2014 r. wyniosły 733,6 tys. zł, co oznacza wzrost rdr o 41,8%. Przychody ze sprzedaży narastająco od stycznia do marca 2015 r. wyniosły 2.704,5 tys. zł, wobec 1.907,1 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 31,8%. Znaczący wzrost przychodów wynika z ponownego uruchomienia linii nr 1 po przeprowadzonej modernizacji, co zwiększyło dotychczasowe moce produkcyjne oraz ze wzrostu zleceń od dotychczasowych kontrahentów.

W marcu Spółka realizowała głównie zlecenia dla klientów z branży energetycznej i automotive, koncentrując się na realizacji zleceń wysokomarżowych, w miejsce zleceń tzw. masowych. Linia technologiczna do srebrzenia i niklowania detali o nietypowych dużych rozmiarach w niepowtarzalnych seriach była wykorzystana w coraz większym zakresie.

W marcu Galvo S.A. zawarło umowę pożyczki o wartości 1.600.000 zł z Galvo Machining Sp. z o.o. (dawniej Altia Radom Sp. z o.o.). Umowa została zawarta na okres 2 lat, z zastrzeżeniem, że pożyczkodawca zobowiązuje się zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami na wezwanie pożyczkodawcy w terminie 7 dni od dnia wypowiedzenia umowy pożyczki. Oprocentowanie pożyczki wynosi WBOR + 2%. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczek zawarta została. umowa przewłaszczenia na zabezpieczeniu, w wyniku, której Galvo Machining Sp. z o.o. przenosi na Galvo S.A. prawo własności wszystkich rzeczy ruchomych, w tym: maszyny, urządzenia, sprzęt biurowy (przedmiot przewłaszczenia) o łącznej wartości początkowej w wysokości 7.315 tys. zł. Dotychczasowa wartość umorzenia ww. rzeczy ruchomych wynosi 5.104 tys. zł. Dłużnik zatrzymuje przedmiot przewłaszczenia w swoim posiadaniu w charakterze biorącego w użyczenie posiadacza zależnego. Wierzyciel będzie uprawniony do złożenia dłużnikowi pisemnego oświadczenia o ostatecznym i nieodwołalnym przejęciu przedmiotu przewłaszczenia na własność.

W marcu Glavo S.A. sprzedało 123.863 udziałów (81% udziałów i głosów) spółki Galvo Machining Sp. z o.o. (dawniej Altia Radom Sp. z o.o.). Wartość transakcji wyniosła 10 zł, co jest związane z wysokim, przeterminowanym zadłużeniem Galvo Machining Sp. z o.o. oraz jej trudną sytuacją finansową. Obecnie Galvo Machining Sp. z o.o. przechodzi proces restrukturyzacji zadłużenia. Po przeprowadzeniu transakcji Galvo S.A. posiada 29.054 udziały (19% w kapitale zakładowym i w głosach) w Galvo Machining Sp. z o.o. Do dnia 16 marca 2016 r. Galvo S.A. będzie przysługiwało prawo odkupu udziałów za cenę równą cenie sprzedaży z 19 marca 2015 r.

Zarządu Spółki obserwuje sukcesywną poprawę koniunktury, co powinno mieć pozytywny wpływ na wyniki Spółki w bieżącym roku. Zarząd prowadzi intensywną penetrację rynku motoryzacyjnego w poszukiwaniu kolejnych zleceniodawców. Obserwuje zwiększone zainteresowanie zleceniodawców usługami Emitenta.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w marcu 2015 roku:

Raport bieżący nr 7/2015 z 6 marca 2015 r. - Umowa pożyczki ze spółką zależną.

Raport bieżący nr 8/2015 z 13 marca 2015 r. - Raport miesięczny za luty 2015 roku.

Raport bieżący nr 9/2015 z 20 marca 2015 r. - Sprzedaż udziałów w Galvo Machining Sp. z o.o.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w marcu 2015 roku.

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.galvo.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W marcu prowadzono w dalszym ciągu prace nad optymalizacją procesu od strony informatycznej dla nowej linii technologicznej wykorzystywanej w dwóch procesach cynkowania oraz stopowy cynk-nikiel. Spółka ma zamiar kupić system informatyczny do sterowania nową linią.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 maja 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za kwiecień 2015 r.

W dniu 14 maja 2015 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za I kw. 2015 r.

W dniu 29 maja 2015 r. Spółka opublikuje raport roczny za 2014 rok.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-09-30

+ więcej
  • EUR euro 4,8698 +0,13%  +0,61gr
  • USD dolar 4,9533 -1,58%  -7,95gr
  • GBP funt 5,5560 +2,26%  +12,29gr
  • CHF frank 5,0714 -0,95%  -4,86gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm