pieniadz.pl

Rejestracja Akcji serii E w KDPW

04-06-2013

Zarząd Platinum Properties Group S.A. (Spółka) informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z uchwałą nr 402/13 z dnia 3 czerwca 2013 r., postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 21.512.751 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oraz oznaczyć je kodem PLPLPGR00010 pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostaną inne akcje Spółki oznaczone kodem PLPLPGR00010 z zastrzeżeniem poniższych akapitów.

Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLPLPGR00077, w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji, o wprowadzeniu akcji serii E do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostaną inne akcje Spółki, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi nie wcześniej niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany jako dzień wprowadzenia akcji serii A, B, C i D Spółki oznaczonych kodem PLPLPGR00010 do obrotu na tym rynku.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm