pieniadz.pl

Zakup akcji SEVENET S.A.

26-03-2015

Zarząd APN Promise S.A. informuje, iż w dniu 25 marca 2015 r. zawarł transakcje na Rynku Newconnect w wyniku których nabył 176.116 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto szesnaście) akcji spółki SEVENET S.A. stanowiących 2,51% w kapitale zakładowym SEVENET S.A. uprawniających do 176.116 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,51% głosów, za łączną cenę 264.174 zł (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote) tj. za cenę 1,50 zł (jeden złoty 50 groszy) za każdą akcję.

Przed w/w transakcją Spółka APN Promise S.A. posiadała 3.063.746 akcji SEVENET S.A. stanowiących 43,70% kapitału zakładowego, uprawniających do 3.063.746 głosów, co stanowiło 43,70% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu SEVENET S.A.

Łącznie na dzień publikacji raportu APN Promise S.A. posiada 3.239.862 akcji SEVENET S.A. stanowiących 46,22% kapitału zakładowego, uprawniających do 3.239.862 głosów, co stanowi 46,22% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu SEVENET S.A.

SEVENET S.A. jest jednym z wiodących podmiotów specjalizujących się we wdrażaniu ujednoliconych systemów komunikacyjnych dla organizacji, bazujących na technologii Cisco Systems - jednego z największych światowych dostawców tego typu rozwiązań. Oferta SEVENET S.A. obejmuje usługi z zakresu Borderless Network, związane z projektowaniem, budową, konfiguracją

i serwisowaniem przewodowych i bezprzewodowych sieci teleinformatycznych, opartych na protokole internetowym (IP).

Nabycie akcji SEVENET S.A. stanowi inwestycję kapitałową.

Zarząd APN Promise S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółkę SEVENET S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu

Podstaw prawna:

§3 ust. 2 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm