pieniadz.pl

Informacja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości

28-02-2015

Spółka Uboat – Line Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 lutego 2015 roku z wniosku Spółki został złożony do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Spółki.

W ocenie Spółki stan niewypłacalności zaistniał w szczególności w rezultacie powstania stanu wymagalności zobowiązań dłużnika z tytułu zaciągniętych kredytów. Spółka otrzymała z banku BNP Paribas Bank Polska S.A. oświadczenia o wypowiedzeniu kredytu w rachunku bieżącym. Wskazaną przez bank przyczyną wypowiedzenia kredytów są zaległości w obsłudze kredytów, oraz utrata zdolności kredytowej i zagrożenie niewypłacalnością. Łączna suma zadłużenia dłużnika postanowionego w stan natychmiastowej wymagalności na skutek złożenia przez bank ww. oświadczeń o wypowiedzeniu wynosi 1.463.233,08 złotych.

Ponadto w opinii Spółki, w związku z naruszeniem warunków emisji Obligacji serii B i C, zachodzi uzasadnione ryzyko zgłoszenia przez obligatariuszy wniosków o przedterminowy wykup obligacji. Wymagalność zobowiązań z wyemitowanych obligacji powstała przedterminowo, w rezultacie sprzedaży przez akcjonariusza Pana Grzegorza Misiąga, dotychczasowego głównego akcjonariusza Spółki, akcji w Spółce. Sprzedaż akcji nastąpiła w dniu 29 stycznia 2015 roku, o czym Spółka została poinformowana przez strony transakcji w wykonaniu obowiązków informacyjnych ciążących na akcjonariuszach spółki publicznej. Spółka opublikował raport bieżący o wystąpieniu ww. okoliczności w dniu 30 stycznia 2015 roku. Następnie, w wykonaniu obowiązków informacyjnych, spółka opublikowała raport bieżący o naruszeniu warunków emisji obligacji serii B i C.

W ocenie osoby reprezentującej Spółkę stan niewypłacalności dłużnika ma charakter trwały.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 13) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,5497 +0,04%  +0,20gr
  • USD dolar 3,9083 +0,17%  +0,67gr
  • GBP funt 5,0121 +0,64%  +3,19gr
  • CHF frank 4,2160 +0,15%  +0,65gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm