pieniadz.pl

Zawarcie umowy objęcia akcji serii F

28-03-2013

Zarząd KAMPA S.A. (Wcześniej Financial Intermediaries Polska S.A.) informuje, że 26 marca 2013 roku zawarł Umowę objęcia akcji serii F z VENGAPRO Limited z siedzibą w Larnace. Akcje serii F zostały wyemitowane w związku z Uchwałą nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 lutego 2013 r., na podstawie której dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie niższą niż 1 000 000 złotych i nie wyższą niż 6 000 000 złotych, w drodze emisji nie mniej niż 1 000 000 i nie więcej niż 6 000 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

Na mocy Umowy i Uchwały Zarządu Emitenta nr 2/3/2013 z 26 marca 2013 roku, VENGAPRO Limited z siedzibą w Larnace objęła 5.460.000 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii F, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, po cenie emisyjnej równej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 6.552.000 zł (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa miliony złotych).

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-10

+ więcej
  • EUR euro 4,4745 +0,02%  +0,07gr
  • USD dolar 3,9646 +0,41%  +1,60gr
  • GBP funt 4,9941 +0,05%  +0,27gr
  • CHF frank 4,2099 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm