pieniadz.pl

Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

10-04-2015

Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2015 roku, IFM Global Asset Management Sp. z o.o., podmiot zależny Emitenta otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego domu maklerskiego IFM Global Asset Management Sp. z o.o. Kapitał zakładowy spółki zależnej został podwyższony z kwoty 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) do kwoty 1.600.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych), tj. o kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

O podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2015 z dnia 12 lutego 2015 roku.

Dom maklerski IFM Global Asset Management Sp. z o.o. jest podmiotem w 100% zależnym od Emitenta. Posiadane przez Emitenta udziały w liczbie 3200 (słownie: trzy tysiące dwieście) o łącznej wartości 1 600 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 100% ogółu głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2. pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm